COLREG

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři

1 - 84

1.1

Všeobecná ustanovení

1 - 17

1.

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři se vztahují:

na všechna plavidla.

2.

Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři platí:

na volných mořích a na všech vodách s nimi spojených.

3.

Odpovědnost za následky vzniklé neplněním mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři nese:

majitel, velitel nebo posádka lodě.

4.

Loď provádějící bagrovací, hydrografické a podmořské práce je:

plavidlo s omezenou manévrovací schopností.

5.

Výraz za plavby znamená:

loď není zakotvena, vyvázána ani nesedí na dně.

6.

Při mlze, mlhovém oparu, padajícím sněhu, silném dešti, písečné bouři se označuje tento stav jako:

snížená viditelnost.

7.

Každá loď musí vést nepřetržité a zodpovědné vizuální a sluchové pozorování, aby:

bylo možno plně zhodnotit situaci a nebezpečí srážky.

8.

Nepřetržité zodpovědné, vizuální a sluchové pozorování musí vést:

každá loď podle převládajících okolností a podmínek.

9.

Pro stanovení bezpečné rychlosti je nutno brát v úvahu u všech plavidel:

stav viditelnosti, hustotu provozu včetně soustředění rybářských či jiných lodí a manévrovací schopnost plavidla s ohledem na vzdálenost potřebnou k úplnému zastavení plavidla.

10.

Všech dostupných prostředků k určení existence nebezpečí srážky musí použít:

každá loď, podle převládajících okolností a podmínek.

11.

Jsou-li pochybnosti o existenci nebezpečí srážky, je třeba počítat s tím, že toto nebezpečí:

existuje.

12.

Nebezpečí srážky musí být pokládáno za jisté:

nemění-li se výrazně náměr na přibližující se plavidlo.

13.

Při sblížení se s velmi velkou lodí nebo vlekem nebo při sblížení se s lodí na malou vzdálenost nebezpečí srážky může někdy existovat i při:

výrazně se měnícím náměru.

14.

Pro zabránění srážce je třeba se vyvarovat:

řady postupných změn kursu a nebo rychlosti o malé hodnotě.

Kapitánovi druhé lodi musí být jasné, že skutečně vykonáváte manévr proti zabránění srážce. Musíte být tzv. čitelní. Tzn. když změna kurzu, tak radikální, když snížení rychlosti, tak výrazné.

15.

Je-li dostatečně velká volná vodní plocha, je nejúčinnější opatření k zabránění srážce:

dostatečně velká, včas provedená změna kursu, která nevyvolá přílišné přiblížení k jiným plavidlům.

16.

Činnost podniknutá pro zabránění srážce s jiným plavidlem musí být taková, aby se plavidla minula:

v bezpečné vzdálenosti.

17.

Je-li nutno zabránit srážce nebo získat více času k vyhodnocení situace, musí plavidlo:

zmenšit rychlost nebo přerušit plavbu zastavením hlavních strojů nebo použitím zpětného chodu hlavních strojů.

1.2

Pravidla pro plavbu a manévrování

18 - 36

18.

Loď plující úzkým průplavem se musí držet:

strany dráhy, která leží na straně jejího pravoboku.

19.

Loď kratší 20 m nebo plachetnice:

nesmí ztěžovat průjezd lodi, která může bezpečně plout pouze v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy.

20.

Loď provádějící lov ryb nesmí v hranicích úzkého průplavu nebo plavební dráhy ztěžovat průjezd:

jakéhokoli plavidla plujícího v hranicích úzkého průplavu.

21.

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

má-li každá z nich vítr z jiné strany, pak loď mající vítr z levé strany musí uvolnit cestu druhé.

Opět obdoba "pravidla pravé ruky".

Opět obdoba "pravidla pravé ruky".

22.

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí jedna z nich uvolnit cestu takto:

mají-li obě vítr ze stejné strany, pak loď, která je na návětrné straně, musí uvolnit cestu lodi na závětrné straně.

23.

Jestliže plachetnice, mající vítr z levé strany, vidí druhou plachetnici z návětrné strany a nemůže přesně určit, z které strany má tato plachetnice vítr, musí:

jí uvolnit cestu.

Pokud plachetnice pluje na zadní vítr a používá spinakr, je obtížné určit z které strany má vítr.

 

24.

Jestliže plachetnice předjíždí loď se strojním pohonem, musí se:

plachetnice držet mimo dráhu lodi se strojním pohonem.

25.

Každá loď předjíždějící jinou musí:

se držet mimo dráhu lodi předjížděné.

Na vodě se chováme podobně jako na silnici, při předjíždění nesmíme předjížděnou loď omezit.

26.

Loď bude považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi:

ze směru, který je víc, než 22,5 stupně za traversem.

Loď je považována za předjíždějící, přibližuje-li se k druhé lodi ze směru, který je víc než 22,5 stupně za traversem, to je v takové poloze vzhledem k předjížděné lodi, že by v noci mohla vidět jen její záďové světlo a nemohla by vidět ani jedno z jejich bočních světel.

27.

Jsou-li pochybnosti o tom, zda se má loď považovat za předjíždějící:

musí se tato za ni považovat a jednat podle toho.

28.

Přibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém nebo přibližně přímém směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí každá z nich:

změnit svůj směr plavby vpravo tak, aby míjela druhou loď po levé straně.

29.

Jestliže se křižují kursy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

loď mající druhou loď po své pravé straně, uvolnit cestu této lodi.

30.

Loď, mající druhou loď po své pravé straně, musí uvolnit cestu této lodi, jestliže se křižují kursy:

dvou lodí se strojním pohonem.

31.

Každá loď, která je podle mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři povinna uvolnit cestu druhé lodi, musí, pokud je to možné:

provést včasnou a rozhodnou akci k bezpečnému minutí lodi.

32.

Tam, kde podle jakéhokoli pravidla pro zabránění srážkám na moři musí jedna z lodí uvolnit cestu, musí druhá loď:

udržovat svůj směr a rychlost.

33.

Zjistí-li druhá loď, že loď, která je povinna uvolnit cestu, nejedná podle pravidel pro zabránění srážkám, může:

sama přijmout opatření pro zabránění srážky vlastním vhodným manévrem.

34.

Jestliže se křižují kursy plachetnice a lodi se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

loď se strojním pohonem uvolnit cestu plachetnici.

35.

Jestliže se křižují kursy plachetnice a plavidla provádějícího lov ryb tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

plachetnice uvolnit cestu plavidlu provádějícímu lov ryb.

36.

Plavidlo provádějící lov ryb za plavby musí, nakolik je to prakticky možné, uvolnit cestu:

plavidlu s omezenou manévrovací schopností.

1.3

Zvukové a světelné signály

37 - 52

37.

Plavba lodí v podmínkách snížené viditelnost znamená:

plavba lodí, které nejsou ve vzájemném dohledu při plavbě v podmínkách snížené viditelnosti.

38.

V podmínkách snížené viditelnosti musí každé plavidlo:

plout bezpečnou rychlostí stanovenou přiměřeně k převažujícím podmínkám a okolnostem snížené viditelnosti.

39.

Při plavbě lodí v podmínkách snížené viditelnosti musí:

každé plavidlo pečlivě dbát na převažující podmínky a okolnosti snížené viditelnosti.

40.

Pravidla týkající se světel musí být dodržena od:

západu do východu slunce a po celou dobu plavby v podmínkách snížené viditelnosti.

41.

V oblasti snížené viditelnosti nebo v její blízkosti, ve dne či v noci, musí být zvukové signály na plavidle podávány:

zvonem, houkačkou, nebo gongem.

42.

Loď se strojním pohonem oznamuje plavidlu v dohledu manévr změny kursu vpravo:

jedním krátkým tónem.

43.

Při snížené viditelnosti musí dávat zvukový signál "jeden prodloužený tón" v intervalech kratších než dvě minuty:

loď se strojním pohonem pohybující se vzhledem k vodě.

44.

Nouzové signály slouží:

k upozornění na nouzi a potřebu pomoci.

45.

Rakety nebo granáty, vypouštějící červené hvězdy, vypalované jednotlivě v krátkých intervalech znamenají:

signál nouze a potřebu pomoci.

46.

Signál podávaný radiotelegraficky nebo jiným signalizačním způsobem, skládající se ze skupiny                   . . . _ _ _ . . . (SOS) v Morseově abecedě znamená:

signál nouze a potřebu pomoci.

47.

Padáková raketa nebo ruční pochodeň dávající červené světlo znamená:

signál nouze a potřebu pomoci.

48.

Padáková raketa nebo ruční pochodeň, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, dává:

červené světlo.

49.

Dýmový signál vydávající oranžově zbarvený dým znamená:

signál nouze a potřebu pomoci.

50.

Dýmový signál, upozorňující na nouzi a potřebu pomoci, vydává:

oranžově zbarvený dým.

51.

Přibližujete se k plavidlu, na jehož palubě stojí osoba, která pomalu a opakovaně vzpažuje a připažuje. Toto znamená:

upozornění na nouzi a potřebu pomoci.

52.

Používání nebo vystavování nouzových signálů pro jiné účely, než upozornění na nouzi a potřebu pomoci, je:

zakázáno.

1.4

Pravidla pro zabránění srážce

53 - 64

53.

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

plachetnice Y uvolnit cestu.

54.

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

plachetnice X uvolnit cestu.

55.

Přibližují-li se k sobě dvě plachetnice tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

plachetnice Y uvolnit cestu.

56.

Přibližují-li se k sobě dvě lodi se strojním pohonem v přímém směru tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

obě změnit svůj směr plavby vpravo.

57.

Jestliže se křižují kurzy dvou lodí se strojním pohonem tak, že vzniká nebezpečí srážky, musí:

loď X uvolnit cestu.

58.

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

plavidlo X uvolnit cestu.

59.

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

plavidlo X uvolnit cestu.

60.

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

plavidlo Y uvolnit cestu.

61.

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

plavidlo X uvolnit cestu.

62.

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

plavidlo X uvolnit cestu.

63.

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

plavidlo X uvolnit cestu.

64.

Pro zabránění srážce na zobrazené situaci musí:

plavidlo Y uvolnit cestu.

1.5

Značení plavidel

65 - 72

65.

Plachetnice, která vystavuje vpředu kuželový znak vrcholem dolů:

pluje pod plachtami a současně používá strojní pohon.

66.

Takto označené plavidlo je:

loď provádějící lov ryb.

67.

Takto označené plavidlo je:

neovladatelné.

68.

Takto označené plavidlo je:

loď s omezenou manévrovací schopností.

69.

Připlouváme zprava k takto označenému plovoucímu stroji. Pro bezpečnou plavbu je nutné:

nechat jej po svém pravoboku.

Tyto plovoucí stroje míjíme vždy na straně kuželů, nikoli koulí.

70.

Takto označené plavidlo je:

omezeno svým ponorem.

71.

Takto označené plavidlo je:

nasedlé na dno.

72.

Takto označené plavidlo je:

zakotvené.

1.6

Námořní protest a poskytnutí pomoci

73 - 84

73.

Mořské vnitřní vody jsou:

oblasti mezi pevninou a základní linií teritoriálního moře.

74.

Teritoriální moře je definováno jako:

pásmo vod zahrnuté do teritoria pobřežního státu.

75.

Volné moře:

leží vně hranice moře teritoriálního.

76.

Námořní protest podává velitel lodě:

došlo-li nebo mohlo-li v souvislosti s provozem lodě dojít k poškození lodě, nákladu nebo zdraví osob na lodi.

77.

Námořní protest podává velitel lodě:

v nejbližším přístavu, do kterého připluje, zastupitelskému úřadu ČR nebo notářství nebo námořnímu úřadu nebo soudu státu, do jehož přístavu loď připlula.

78.

Srážka námořního plavidla s jiným námořním plavidlem nebo jiným pevným předmětem se v námořním zákoně nazývá:

námořní nehodou.

79.

Znečištění mořského prostředí se v námořním zákoně nazývá:

námořní nehodou.

80.

Škody, které vzniknou úmyslným a účelným způsobením škody pro záchranu majetkových hodnot ze společného námořního nebezpečí, se v námořním zákoně nazývají:

společnou havárií.

81.

Za provedenou záchranu lodě a dalších hodnot na lodi:

se poskytuje zachránci odměna přiměřená stupni ohrožení, úsilí zachránce a úspěšnosti záchrany.

82.

Pokud byla plavidlu poskytnuta pomoc, o kterou v nouzi požádalo:

může kapitán plavidla, které pomoc poskytlo, požádat o finanční odměnu za poskytnutí pomoci.

83.

Za poskytnutí pomoci k záchraně na moři:

má zachránce zákonné námořní zástavní právo k zachráněnému majetku.

84.

Pokud je kolem plující plavidlo požádáno o odtažení lodě do nejbližšího přístavu a zachránce po odtažení žádá o finanční odměnu:

může použít zachránce zástavního práva k zachráněné lodi, pokud není schopen žadatel o pomoc finanční odměnu poskytnout.